Osatavoitteet

OSATAVOITE 1. OPISKELIJOIDEN JA KOTIHOIDON AMMATTILAISTEN OSAAMISEN JA MUUTOSKYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN SEKÄ UUDENLAISTEN PALVELUIDEN KEHITTÄMISEEN TARVITTAVIEN VALMIUKSIEN VAHVISTAMINEN.

Toimenpide 1: Työpajojen suunnittelu hankkeen alussa ja puolivälissä, suunnittelu elo–syyskuu 2020 ja suunnittelu noin maaliskuu 2021.
Toimenpide 2: Digitaalisen materiaalin ja oppimisympäristön suunnittelu ja toteutus, huhti-kesäkuu 2020.
Toimenpide 3: Työpajojen markkinointi ja osallistujien rekrytointi, tiedottaminen 5/2020, osallistujien rekrytointi 8/ 2020 (siirto koronan vuoksi).
Toimenpide 4: Työpajojen järjestäminen neljä kertaa, Välillä syksy 2020 ja kevät 2022.

Työpajat toteutetaan puolen päivän mittaisina hybriditoteutuksina. Osallistujilla on mahdollisuus osallistua verkon välityksellä tai kokoontua alueen osatoteuttajan tiloihin. Työpajat kokoontuvat neljä kertaa ja toteutetaan ns. non-stop-mallisina - osallistujat voivat osallistua haluamiinsa työpajoihin itselleen sopivimpana ajankohtina. Työpajojen alustavat sisällöt:

  1. Muutoskyvykkyys (toimintaympäristö, teknologia)
  2. Oman osaamisen tunnistaminen (osaamiskartoitus)
  3. Eri asiakasryhmien palvelutarpeet (asiakas- ja palveluohjaus)
  4. Työnhallinnan ja organisoinnin työvälineet
  5. Itsensä johtaminen (tasapaino ja jaksaminen, muutoskestävyys, jatkuva oppiminen, tavoitteet ja suunnitelma, työhyvinvointi)
  6. Verkostot (sidosryhmät, verkostotoimijuus)
  7. Moniammatillinen työskentely asiakkaan tarpeiden kokonaisuudessa

 Toimenpide 5: Koonti työpajojen vaikuttavuudesta, Koonti joka työpajan jälkeen ja yhteenveto hankkeen lopussa 2022.

OSATAVOITE 2: KOTIHOIDON TYÖTAPOJEN JA TYÖN ORGANISOINTIA TUKEVIEN KÄYTÄNTÖJEN KEHITTÄMINEN.

Toimenpide 1: Kotihoidossa tehtävän työn haasteiden kartoittaminen, kevät ja syksy 2020.
Toimenpide 2: Alalle valmistuvien opiskelijoiden sekä kotihoidon ammattilaisten osaamistarpeiden tunnistaminen, kevät ja syksy 2020.
Toimenpide 3: Vahvistetaan opiskelijoiden ja kotihoidon ammattilaisten itseohjautuvuutta toteuttamalla tarkistuslista ja sen viestintäsovelluksen prototyyppi, kevät 2022.
Toimenpide 4: Tarkistuslistan arviointi sekä viestintäsovelluksen prototyypin käytettävyyden testaus ja toimintapotentiaalin selvittäminen, kevät-syksy 2022.

OSATAVOITE 3: MENTOROINTIMALLIN KEHITTÄMINEN JA MENTOROINTIOPPAAN LAATIMINEN ALALLE VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN, KOTIHOIDON AMMATTILAISTEN JA ESIMIESTEN KÄYTTÖÖN.

Toimenpide 1: Mentorointimallin kehittämisen informointi ja kehittämistyöhön osallistujien rekrytointi, syyskuu 2021
Toimenpide 2: Kyselyn toteuttaminen kotihoidon ammattilaisten näkemyksistä mentoroinnin tarkoituksesta ja vaatimuksista sekä heidän toiveistaan laadittavan mentorointioppaan sisällöstä, lokakuu 2021.
Toimenpide 3: Kyselyn vastausten analysointi fokusryhmätoiminnan sisältöalueiden luomiseksi, marras-joulukuu 2021.
Toimenpide 4: Fokusryhmätoiminnan toteuttaminen mentorointimallin kehittämiseksi ja –oppaan laatimiseksi, tammi-huhtikuu 2022.
Toimenpide 5: Kehitetyn mentorointimallin ja laaditun –oppaan arviointi ja edelleen kehittäminen, touko-lokakuu 2022.

OSATAVOITE 4: TYÖURAN RAKENTAMISEN JA HALLINNAN MALLIN TOTEUTTAMINEN ALALLE VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN, HEITÄ OHJAAVIEN AMMATTILAISTEN SEKÄ KOTIHOIDON TYÖNTEKIJÖIDEN KÄYTTÖÖN.

Toimenpide 1: Hankkeessa suoritettavien toimien tarkastelu ja toimenpiteiden tuottaman aineiston analysointi työuran hallintaan liittyvän osaamisen näkökulmasta, huhtikuu 2022.
Toimenpide 2: Kotihoidon ammattilaisille soveltuvan työuran rakentamisen ja hallinnan mallin kehittäminen edellä mainitun hankkeessa kerättävän informaation ja olemassa olevan tutkimustiedon pohjalta, syyskuu 2022.
Toimenpide 3: Kehitetyn mallin kokeilu ja pilotointi hankkeen puitteissa sekä mallin edelleen kehittäminen saadun palautteen perusteella, loka-joulukuu 2022.
Toimenpide 4: Työuran rakentamisen ja hallinnan mallin levittäminen alan ammattilaisten käyttöön, tammi-maaliskuu 2023.

YLEISET TOIMENPITEET:
Toimenpide 1: hankehallinto, SAMK, koko hankkeen ajan.
Toimenpide 2: Viestintäsuunnitelman laatiminen hankkeen alussa.
Toimenpide 3: Yhteisen ilmeen rakentaminen hankkeen alussa
Toimenpide 4: Aineistonhallintasuunnitelma hankkeen alussa
Toimenpide 5: Viestinnän toteuttaminen koko hankkeen ajan
Toimenpide 6: Tulosten levittäminen (osana viestinnän toteuttamista), koko hankkeen ajan ja loppuseminaari.  Hankkeen tuloksia levitetään mm. julkaisemalla blogitekstejä ja asiantuntija-artikkeleita alan julkaisuissa. Näiden lisäksi osallistutaan hankkeen aihepiiriin sopiviin tilaisuuksiin ja/tai järjestetään hankkeen omia tilaisuuksia, joissa levitetään tuloksia. Tulosten levittämisestä tehdään tarkempi suunnitelma viestintäsuunnitelman laatimisen yhteydessä.

Scroll to Top