Blogi

Toimituskunta:
Anne Kärki TtT, Yliopettaja, Tutkimusetiikan tukihenkilö, Satakunnan ammattikorkeakoulu
Hanna Uotila, TtT, TKI-asiantuntija, Tampereen ammattikorkeakoulu
Katja Hautsalo, TtM, gerontologisen hoitotyön lehtori, Tampereen ammattikorkeakoulu
Sari Teeri, Yliopettaja, TtT, Hyvinvointi ja terveys, Satakunnan ammattikorkeakoulu

Veto- ja pitovoimaa kotihoitoon mentorointimallin keinoilla

21.4.2023

Kirjoittajat: Liisa Tuomi, Vanhustyön (ylempi AMK) tutkinto-ohjelman opiskelija, Satakunnan ammattikorkeakoulu Katja Hautsalo, lehtori, Tampereen ammattikorkeakoulu Sari Teeri, yliopettaja, Satakunnan ammattikorkeakoulu Johdanto Veto- ja pitovoimaa kotihoitoon hankkeen tavoite on lisätä kotihoidon veto- ja pitovoimaa sosiaali- ja terveydenhuollon kentällä. Hankkeen yhtenä osatavoitteena on kehittää mentorointimalli ja -opas sekä pilotoida niiden käyttöä.  (Veto- ja pitovoimaa kotihoitoon, 2022.) Kotihoidon […]

Uramalli kotihoidon veto- ja pitovoimaa lisäämässä

8.3.2023

Kirjoittajat: Huhtala Minna, YTM, lehtori, projektipäällikkö, Samk Teeri Sari, TtT, yliopettaja, Samk Työntekijän kyky suunnitella tietoisesti omaa uraansa on mahdollista myös kotihoidossa.  Työn mielekkyyden näkökulmasta tarvitaan mahdollisuuksia sekä työn että itsensä kehittämiseen ja ammattitaidon syventämiseen.  Veto- ja pitovoimaa kotihoitoon hankkeessa kehitetään opiskelijoiden ja kotihoidon ammattilaisten muutoskyvykkyyttä ja vahvistetaan uudenlaisten toimintatapojen kehittämiseen tarvittavia valmiuksia. Yhtenä keinona […]

Yhteistyötapaamiset ensihoito-opiskelijoiden ja kotihoito tiimien kesken

30.9.2022

Yhteistyötapaamiset ensihoito-opiskelijoiden ja kotihoito tiimien kesken Kirjoittaja: Iida Ahonen, Saara Kuisma, Annabella Kukkola, Ada Meuronen, Oona Salmirinne (Ensihoitajan tutkinto-ohjelma) ja Katja Hautsalo (lehtori) Kotihoidon ja ensihoidon yhteistyö Suomen väestö ikääntyy. Väestöennusteen mukaan yli 65-vuotiaiden määrä Suomessa kasvaa noin 25 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä, eli tuolloin vajaa kolmas suomalaisista olisi eläkeikäinen. Samoin myös hyvin iäkkäiden määrä […]

Musiikki osana muistisairautta sairastavan arkea

11.5.2022

Musiikki osana muistisairautta sairastavan arkea Kirjoittaja: Sairaanhoitajaopiskelijat Antila Iina, Heikkinen Marielle, Huhtala Anniina ja lehtori   Katja Hautsalo, Tampereen ammattikorkeakoulu Lähdimme tarkastelemaan musiikin vaikutuksia muistisairautta sairastavan henkilön hoitotyöhön. Opiskelemme sairaanhoitajiksi ja aihe sisältyy gerontologisen hoitotyön opintojaksoon. Meillä on aikaisempaa kokemusta vanhusten ja muistisairautta sairastavien hoitotyöstä sekä musiikin hyödyntämisestä hoitotyössä. Kokemuksemme mukaan musiikkia hyödynnetään edelleen melko vähän. […]

Kuvapuhelinpalvelut Sotesin kotihoidossa

2.5.2022

Kuvapuhelinpalvelut Sotesin kotihoidossa Kirjoittaja: Mari Jokela, esimies, ikäihmisten avopalvelut Kotona asumista tukevat teknologiset sovellukset yleistyvät vauhdilla. Sotesin kotihoidossa alkoi kuvapuhelinpalvelun pilotti kesäkuussa 2020 yhteistyössä VideoVisitin kanssa. Kotihoidon säännöllisten asiakkaiden luona voidaan käydä kuvapuhelujen kautta. Sotesin kotihoidossa päädyttiin käyttämään kuvapuhelinpalvelu termiä yleisemmin käytetyn videopuhelu -käsitteen tilalta, koska kuvapuhelu on iäkkäille kotihoidon asiakkaille helpommin ymmärrettävä käsite. Kuvapuhelinpalvelun avulla […]

Kotihoidon uusien työntekijöiden työhyvinvointi

7.4.2022

Kotihoidon uusien työntekijöiden työhyvinvointi Kirjoittajat: Sini Puuska ja Sonja Tuominen (terveydenhoitajaopiskelijat, TAMK) sekä Katja Hautsalo (lehtori, TAMK) Työhyvinvointi on monen tekijän summa. Työhyvinvointi koostuu työstä, sen mielekkyydestä sekä terveydestä, turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Työhyvinvoinnilla on suuri merkitys työssä jaksamisen kannalta (STM n.d.) ja hyvinvoivat työntekijät pysyvät alalla, eli se lisää alan pitovoimaa. Kotihoidon työntekijöiden työhyvinvointi on […]

Mentorointi rikastuttaa opiskelijan ohjausta kotihoidossa

17.1.2022

Mentorointi rikastuttaa opiskelijan ohjausta kotihoidossa Veto- ja pitovoimaa kotihoitoon -hankkeessa kehitetään uusien työntekijöiden mentorointia. Yhtenä osana tähän liittyy mentorointi osana opiskelijoiden ja ohjaajien vuorovaikutusta. Mentorointi on sisällöltään enemmän kuin perehdytystä: se on vastavuoroisempaa, suunnitelmallisempaa, pitkäjänteisempää ja osa luottamuksellisen yhteistyön prosessia. Mentoroinnin avulla on mahdollista siirtää ja vaihtaa erityisesti hiljaista tietoa sekä siihen liittyvää asiantuntijuutta. Kotihoidossa […]

Näkökulmia ensihoidon ja kotihoidon yhteistyöhön

29.10.2021

Näkökulmia ensihoidon ja kotihoidon yhteistyöhön Toimiakseen sosiaali- ja terveydenhuolto edellyttää taitoa tehdä moniammatillista yhteistyötä sekä omaksua erilaisia yhteistyökäytäntöjä. Toimiva moniammatillinen yhteistyö lisää potilaslähtöistä ajattelua, sillä kokonaistilanne tulee tällöin paremmin huomioiduksi. Opintojen aikana yhteistyötaitoja on mahdollista kehittää esimerkiksi työpariharjoittelulla, jossa työpari muodostuu eri tutkinnon opiskelijoista. (Koota, Castrén, Torppa & Pitkäranta 2015.) Panostamalla yhteistyön harjoitteluun jo koulutusvaiheessa, […]

Asiakasväkivallan ehkäisy ja ennakointi sekä toiminta väkivaltatilanteissa kotihoidossa

18.8.2021

Asiakasväkivallan ehkäisy ja ennakointi sekä toiminta väkivaltatilanteissa kotihoidossa Jokaisella tulee olla oikeus turvalliseen työhön. Kotihoidon työntekijöiden kokema väkivalta tai sen uhka ovat yleistyneet huomattavasti Suomessa viimeisen vuo­sikymmenen aikana. Vuonna 2005 kotihoidon työntekijöistä 1-2 % koki työssään väkivaltaa tai sen uhkaa, kun taas vuonna 2015 väkivaltaa kuukausittain kokevien osuus oli 10 %. (Kröger, Van Aerschot & […]

Voiko teknologia tarjota ratkaisuja henkilöstön jaksamiseen ja hyvän hoidon mahdollistamiseen kotihoidossa?

3.5.2021

Voiko teknologia tarjota ratkaisuja henkilöstön jaksamiseen ja hyvän hoidon mahdollistamiseen kotihoidossa? Yli 65-vuotiaiden määrä tulee kasvamaan merkittävästi seuraavien vuosikymmenten aikana (Lehto ja Rantanen 2018). Tämän uskotaan lisäävän kotiin tarjottavien palveluiden ja kotihoidon tarvetta. Sosiaali- ja terveysministeriön laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi (STM 2020) edellyttää ikääntyneiden kotihoidon ja sen palvelujen kehittämistä, jotta kotihoidon kasvavaan tarpeeseen pystytään tulevaisuudessa […]

Kotihoidon työntekijöiden kertomaa

22.3.2021

Kotihoidon työntekijöiden kertomaa Veto- ja pitovoimaa kotihoitoon hankkeessa pohditaan ja kokeillaan erilaisia vaihtoehtoja, millä keinoin kotihoidon työnkuva tulisi näkyväksi niin ammatillisen koulutuksen kuin ammattikorkeakouluopiskelijoiden opintojen aikana. Työn tunnetuksi tekemisen avulla on mahdollista herättää opiskelijoiden kiinnostus kotihoidon työtä kohtaan. Kotihoito tarvitsee tulevaisuudessa hoitotyön ammattilaisia yhä enemmän kasvavan työvoimatarpeen vuoksi. Kansallinen tavoite tällä hetkellä on, että iäkäs […]

Veto- ja pitovoimaa kotihoitoon -hanke monialaisen gerontologisen osaamisen vahvistajana

15.12.2020

Veto- ja pitovoimaa kotihoitoon -hanke monialaisen gerontologisen osaamisen vahvistajana Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille aito työelämä ja työelämän ympäristöissä suoritettavat opinnot kasvattavat kohti työelämässä vaadittavaa asiantuntijuutta. Yhteistyö työelämän kanssa mahdollistaa autenttisia oppimisympäristöjä, jotka eri toimintamuotoineen täydentävät toisiaan. Esimerkkinä juuri tällaisesta yhteistyöstä on Veto- ja pitovoimaa kotihoitoon -hanke, jonka tavoitteena on vahvistaa kotihoidon kentälle valmistuvien opiskelijoiden ja […]

Veto- ja pitovoimaa kotihoitoon -hankkeen aloitustapahtumat Jyllin Kodeilla, Parkanossa ja Sastamalassa syksyllä 2020

19.11.2020

Veto- ja pitovoimaa kotihoitoon -hankkeen aloitustapahtumat Jyllin Kodeilla, Parkanossa ja Sastamalassa syksyllä 2020 Euroopan sosiaalirahaston rahoituksella toteutuvan kolmivuotisen Veto- ja pitovoimaa kotihoitoon -hankkeen esittelytilaisuudet toteutettiin Ikaalisissa, Parkanossa ja Sastamalassa syys-lokakuun vaihteessa. Tilaisuuksiin osallistui kotihoidon ammattilaisia, eli työntekijöitä ja esimiehiä sekä hanketoimijat lehtori Katja Hautsalo Tampereen ammattikorkeakoulusta, opettaja Sara Asteljoki Saskyn koulutuskuntayhtymästä ja sairaanhoitajaopiskelijat Oona Tammiranta […]

Scroll to Top