Kuvapuhelinpalvelut Sotesin kotihoidossa

Kuvapuhelinpalvelut Sotesin kotihoidossa

2.5.2022

Kirjoittaja: Mari Jokela, esimies, ikäihmisten avopalvelut

Kotona asumista tukevat teknologiset sovellukset yleistyvät vauhdilla. Sotesin kotihoidossa alkoi kuvapuhelinpalvelun pilotti kesäkuussa 2020 yhteistyössä VideoVisitin kanssa. Kotihoidon säännöllisten asiakkaiden luona voidaan käydä kuvapuhelujen kautta. Sotesin kotihoidossa päädyttiin käyttämään kuvapuhelinpalvelu termiä yleisemmin käytetyn videopuhelu -käsitteen tilalta, koska kuvapuhelu on iäkkäille kotihoidon asiakkaille helpommin ymmärrettävä käsite. Kuvapuhelinpalvelun avulla korvataan ainakin yksi kotihoidon fyysinen käynti viikossa. Asiakkaalla voi olla kuvapuhelinpalvelu fyysisten käyntien rinnalla tai se voi olla ainut käyntitapa. Palvelun lähtökohtana on asiakkaan tarve ja kunto.

Tekniikka mullistaa ikäihmisten arkea, samalla hoitajien työ on murroksessa. Kuvapuhelinpalvelu antaa mahdollisuuden tukea työkykyä ja työssä jaksamista uudella tavalla. Työ kotihoidossa on fyysisesti raskasta. Kuvapuhelinpalvelussa hoitaja ei lähde kotikäynneille, vaan hän hoitaa töitään tietokoneen välityksellä toimistolta käsin.

Kuvapuhelin on tablettitietokone, jolla kotihoidon henkilökunta on yhteydessä kotihoidon asiakkaaseen. Asia­kas saa ko­ti­hoi­dos­ta tab­lettitietokoneen, jon­ka käy­tös­tä asia­kas/omai­nen saa ko­ti­hoi­don hoi­ta­jil­ta opas­tus­ta ja neu­von­taa. Lait­teen käyt­tö on teh­ty mah­dol­li­sim­man yk­sin­ker­tai­sek­si, eikä sitä voida käyttää muuhun kuin kuvapuhelinpalveluun. Pal­ve­lua aloi­tet­taes­sa ko­ti­hoi­don hoi­ta­ja on pai­kal­la, kun asiak­kaa­seen ote­taan yh­teys. Näin var­mis­te­taan, et­tä pal­ve­lu­muo­to so­pii asiak­kaal­le. Kaikki asiakkaat ei­vät välttä­mättä osaa avata kuva­pu­he­linta, mut­ta osaavat tul­la sen ää­reen. Tällöin kuvapuhelua soittava hoitaja avaa yhteyden toimistosta käsin.

Ku­va­pu­he­lin­pal­ve­lus­sa ko­ti­hoi­don hoi­ta­ja ta­paa asiak­kaan tabletin avul­la. Kuvapuhelun aikana hoitaja ohjaa asiakasta tablettitietokoneen kuva- ja ääniyhteyden avulla. Kuvapuhelimen välityksellä toteutetulla kotihoidon käynnillä asiakas tekee itse ja hoitajan tehtävänä on ohjata, tukea ja kannustaa asiakasta. Kuvayh­teyden kaut­ta hoi­taja nä­kee asiakkaan voin­nin ja sen, et­tä lää­ke tu­lee ote­tuksi tai ruoka syödyksi. Kuvapuhelukäynnit tehdään aina sovittuna aikana. Ennalta sovitaan, mitä kunkin käynnin aikana tehdään yhdessä asiakkaan kanssa. Mikäli asiakkaan voinnissa tapahtuu muutoksia, kotihoidon hoitaja tekee tarvittaessa käynnin asiakkaan luo. Kuvapuhelinpalvelu on osa kotihoidon maksua. Kotihoidon maksu määritellään asiakkaalle tehdyn palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaan.

Kokemukset palvelusta ovat olleet positiivisia. Asiakkaat ovat ottaneet rohkeasti etähoivan vastaan. Moni on ollut asiasta innostunut ja asiakkaat saavat onnistumisen kokemuksia oppiessaan uuden teknologian käyttöä. Iloa on tuottanut mahdollisuus saada laitteeseen omaisyhteyksiä. Pal­ve­luun on mah­dol­lis­ta liit­tää vii­den omai­sen yh­teys­tie­dot. Kuvapuhelun vä­li­tyk­sel­lä hoi­ta­jan on mah­dol­lis­ta tu­kea asiak­kaan sel­viy­ty­mis­tä oma­toi­mi­ses­ti ar­jen as­ka­reis­sa ja päi­vit­täi­sis­sä toi­mis­sa. Se an­taa asiak­kaal­le mah­dol­li­suu­den mo­nen­lai­seen oh­jat­tuun te­ke­mi­seen ja kuu­lu­mis­ten vaih­toon hoi­ta­jan kans­sa. Kun asiakasta on kuvapuhelimen välityksellä ohjattu omatoimisuuteen, on se heijastunut myös muuhun aktiivisuuteen arjessa.

Palautteen perusteella kuvapuhelinpalvelu koetaan tarpeelliseksi ja kiinnostavaksi. Palvelun kehittämisessä on hyvä huomioida asiat, joita asiakkaat ovat kertoneet tärkeiksi. Kuvapuhelinpalvelusta koetaan apua yksinäisyyden torjuntaan ja turvallisuuden tunteen luomiseen. Asiakkaiden mielestä mukavaa on kotikuntoutusohjelman tekeminen ja juttelu. Joillekin asiakkaille parhaaksi ominaisuudeksi on osoittautunut omaisyhteydet. Säästöjäkin haetaan, kun hoitajan ei tarvitse ajaa asiakkaan kotiin, säästyy aikaa ja rahaa. Kuvapuhelin ei etäisyyksistä välitä. Sa­malla koti­hoidon ai­kaa sääs­tyy niil­le asiak­kaille, jot­ka tarvit­sevat hoi­tajan käyn­tiä ko­tona. Tällä hetkellä kuvapuhelimen välityksellä toteutetaan kotihoidon käyntejä. Tulevaisuudessa on mahdollista osallistua ryhmäkuntoutukseen ja päivätoiminnan ohjelmaan. Palvelua ja sen sisältöjä kehitetään jatkuvasti.

Lähes vuosi kotihoidon kuvapuhelinpalvelun aloituksen jälkeen voidaan sanoa pilotin onnistuneen hyvin. Sotesin kotihoidossa aloitettiin 25 laitteella, nyt laitteita on käytössä 40 ja käyttö on levinnyt kaikille alueille. Kuvapuhelinpalvelun aloittamiseen ja kehittämiseen on ollut vahva johdon tuki. Onnistumisen kannalta tärkeää on ollut innostunut ja sitoutunut kuvapuhelinpalvelun vastuuhenkilö kotihoidossa. Lähihoitaja Ninni Sillanpää on ollut hoitajien tukena ja innostajana alusta alkaen. Hän käy ohjaamassa palvelun aloituksia, tsemppaa ja auttaa vaikeuksissa muuta henkilöstöä. Lisäksi ennakkoluuloton asiakasvalinta on ollut yksi onnistumista tukevia tekijöitä. Omaisten asenteet kuvapuhelinpalveluun ovat olleet ajoittain kielteisiä ja epäuskoisia. Tiivis yhteistyö kotihoidon hoitajien kanssa ja hyvä palvelusta tiedottaminen ovat auttaneet näissä tilanteissa. Lopulta asennetuista laitteista on palautunut vain yksi sen takia, että asiakas ei ole halunnut laitetta.

 

JAA ARTIKKELI
Scroll to Top