Pirjo Tuomi

Veto- ja pitovoimaa kotihoitoon mentorointimallin keinoilla

Kirjoittajat: Liisa Tuomi, Vanhustyön (ylempi AMK) tutkinto-ohjelman opiskelija, Satakunnan ammattikorkeakoulu Katja Hautsalo, lehtori, Tampereen ammattikorkeakoulu Sari Teeri, yliopettaja, Satakunnan ammattikorkeakoulu Johdanto Veto- ja pitovoimaa kotihoitoon hankkeen tavoite on lisätä kotihoidon veto- ja pitovoimaa sosiaali- ja terveydenhuollon kentällä. Hankkeen yhtenä osatavoitteena on kehittää mentorointimalli ja –opas sekä pilotoida niiden käyttöä.  (Veto- ja pitovoimaa kotihoitoon, 2022.) Kotihoidon […]

Veto- ja pitovoimaa kotihoitoon mentorointimallin keinoilla Lue lisää »

Uramalli kotihoidon veto- ja pitovoimaa lisäämässä

Kirjoittajat: Huhtala Minna, YTM, lehtori, projektipäällikkö, Samk Teeri Sari, TtT, yliopettaja, Samk Työntekijän kyky suunnitella tietoisesti omaa uraansa on mahdollista myös kotihoidossa.  Työn mielekkyyden näkökulmasta tarvitaan mahdollisuuksia sekä työn että itsensä kehittämiseen ja ammattitaidon syventämiseen.  Veto- ja pitovoimaa kotihoitoon hankkeessa kehitetään opiskelijoiden ja kotihoidon ammattilaisten muutoskyvykkyyttä ja vahvistetaan uudenlaisten toimintatapojen kehittämiseen tarvittavia valmiuksia. Yhtenä keinona

Uramalli kotihoidon veto- ja pitovoimaa lisäämässä Lue lisää »

Yhteistyötapaamiset ensihoito-opiskelijoiden ja kotihoito tiimien kesken

< Uutiset/news Yhteistyötapaamiset ensihoito-opiskelijoiden ja kotihoito tiimien kesken 30.9.2022 Kirjoittaja: Iida Ahonen, Saara Kuisma, Annabella Kukkola, Ada Meuronen, Oona Salmirinne (Ensihoitajan tutkinto-ohjelma) ja Katja Hautsalo (lehtori) Kotihoidon ja ensihoidon yhteistyö Suomen väestö ikääntyy. Väestöennusteen mukaan yli 65-vuotiaiden määrä Suomessa kasvaa noin 25 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä, eli tuolloin vajaa kolmas suomalaisista olisi eläkeikäinen. Samoin myös

Yhteistyötapaamiset ensihoito-opiskelijoiden ja kotihoito tiimien kesken Lue lisää »

Musiikki osana muistisairautta sairastavan arkea

< Uutiset/news Musiikki osana muistisairautta sairastavan arkea 11.5.2022 Kirjoittaja: Sairaanhoitajaopiskelijat Antila Iina, Heikkinen Marielle, Huhtala Anniina ja lehtori   Katja Hautsalo, Tampereen ammattikorkeakoulu Lähdimme tarkastelemaan musiikin vaikutuksia muistisairautta sairastavan henkilön hoitotyöhön. Opiskelemme sairaanhoitajiksi ja aihe sisältyy gerontologisen hoitotyön opintojaksoon. Meillä on aikaisempaa kokemusta vanhusten ja muistisairautta sairastavien hoitotyöstä sekä musiikin hyödyntämisestä hoitotyössä. Kokemuksemme mukaan musiikkia hyödynnetään

Musiikki osana muistisairautta sairastavan arkea Lue lisää »

Kuvapuhelinpalvelut Sotesin kotihoidossa

< Uutiset/news Kuvapuhelinpalvelut Sotesin kotihoidossa 2.5.2022 Kirjoittaja: Mari Jokela, esimies, ikäihmisten avopalvelut Kotona asumista tukevat teknologiset sovellukset yleistyvät vauhdilla. Sotesin kotihoidossa alkoi kuvapuhelinpalvelun pilotti kesäkuussa 2020 yhteistyössä VideoVisitin kanssa. Kotihoidon säännöllisten asiakkaiden luona voidaan käydä kuvapuhelujen kautta. Sotesin kotihoidossa päädyttiin käyttämään kuvapuhelinpalvelu termiä yleisemmin käytetyn videopuhelu -käsitteen tilalta, koska kuvapuhelu on iäkkäille kotihoidon asiakkaille helpommin ymmärrettävä

Kuvapuhelinpalvelut Sotesin kotihoidossa Lue lisää »

Kotihoidon uusien työntekijöiden työhyvinvointi

< Uutiset/news Kotihoidon uusien työntekijöiden työhyvinvointi 7.4.2022 Kirjoittajat: Sini Puuska ja Sonja Tuominen (terveydenhoitajaopiskelijat, TAMK) sekä Katja Hautsalo (lehtori, TAMK) Työhyvinvointi on monen tekijän summa. Työhyvinvointi koostuu työstä, sen mielekkyydestä sekä terveydestä, turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Työhyvinvoinnilla on suuri merkitys työssä jaksamisen kannalta (STM n.d.) ja hyvinvoivat työntekijät pysyvät alalla, eli se lisää alan pitovoimaa. Kotihoidon

Kotihoidon uusien työntekijöiden työhyvinvointi Lue lisää »

Mentorointi rikastuttaa opiskelijan ohjausta kotihoidossa

< Uutiset/news Mentorointi rikastuttaa opiskelijan ohjausta kotihoidossa 17.1.2022 Veto- ja pitovoimaa kotihoitoon -hankkeessa kehitetään uusien työntekijöiden mentorointia. Yhtenä osana tähän liittyy mentorointi osana opiskelijoiden ja ohjaajien vuorovaikutusta. Mentorointi on sisällöltään enemmän kuin perehdytystä: se on vastavuoroisempaa, suunnitelmallisempaa, pitkäjänteisempää ja osa luottamuksellisen yhteistyön prosessia. Mentoroinnin avulla on mahdollista siirtää ja vaihtaa erityisesti hiljaista tietoa sekä siihen

Mentorointi rikastuttaa opiskelijan ohjausta kotihoidossa Lue lisää »

Näkökulmia ensihoidon ja kotihoidon yhteistyöhön

< Uutiset/news Näkökulmia ensihoidon ja kotihoidon yhteistyöhön 29.10.2021 Toimiakseen sosiaali- ja terveydenhuolto edellyttää taitoa tehdä moniammatillista yhteistyötä sekä omaksua erilaisia yhteistyökäytäntöjä. Toimiva moniammatillinen yhteistyö lisää potilaslähtöistä ajattelua, sillä kokonaistilanne tulee tällöin paremmin huomioiduksi. Opintojen aikana yhteistyötaitoja on mahdollista kehittää esimerkiksi työpariharjoittelulla, jossa työpari muodostuu eri tutkinnon opiskelijoista. (Koota, Castrén, Torppa & Pitkäranta 2015.) Panostamalla yhteistyön

Näkökulmia ensihoidon ja kotihoidon yhteistyöhön Lue lisää »

Asiakasväkivallan ehkäisy ja ennakointi sekä toiminta väkivaltatilanteissa kotihoidossa

< Uutiset/news Asiakasväkivallan ehkäisy ja ennakointi sekä toiminta väkivaltatilanteissa kotihoidossa 18.8.2021 Jokaisella tulee olla oikeus turvalliseen työhön. Kotihoidon työntekijöiden kokema väkivalta tai sen uhka ovat yleistyneet huomattavasti Suomessa viimeisen vuo­sikymmenen aikana. Vuonna 2005 kotihoidon työntekijöistä 1–2 % koki työssään väkivaltaa tai sen uhkaa, kun taas vuonna 2015 väkivaltaa kuukausittain kokevien osuus oli 10 %. (Kröger,

Asiakasväkivallan ehkäisy ja ennakointi sekä toiminta väkivaltatilanteissa kotihoidossa Lue lisää »

Voiko teknologia tarjota ratkaisuja henkilöstön jaksamiseen ja hyvän hoidon mahdollistamiseen kotihoidossa?

< Uutiset/news Voiko teknologia tarjota ratkaisuja henkilöstön jaksamiseen ja hyvän hoidon mahdollistamiseen kotihoidossa? 3.5.2021 Yli 65-vuotiaiden määrä tulee kasvamaan merkittävästi seuraavien vuosikymmenten aikana (Lehto ja Rantanen 2018). Tämän uskotaan lisäävän kotiin tarjottavien palveluiden ja kotihoidon tarvetta. Sosiaali- ja terveysministeriön laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi (STM 2020) edellyttää ikääntyneiden kotihoidon ja sen palvelujen kehittämistä, jotta kotihoidon kasvavaan

Voiko teknologia tarjota ratkaisuja henkilöstön jaksamiseen ja hyvän hoidon mahdollistamiseen kotihoidossa? Lue lisää »

Scroll to Top